logotype

Księgi Rachunkowe

Profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych prowadzących księgi handlowe na podstawie Ustawy o Rachunkowości.  Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • założenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych  i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • informowanie klienta o wysokości podatków,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja podsumowująca).